Omatúntsje, gevestigd aan Rijksstraatweg 135, 9254 DD Hurdegaryp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

https://omatuntsje.nl 

Rijksstraatweg 135, 9254 DD Hurdegaryp 

06-30398917 

Persoonsgegevens die Omatúntsje verwerkt 

Omatúntsje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Omatúntsje en/of omdat je deze gegevens zelf aan Omatúntsje hebt verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Omatúntsje verwerkt: 

– Voor- en achternaam 

– Adresgegevens 

– E-mailadres 

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app 

– Bankrekeningnummer 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Omatúntsje persoonsgegevens verwerkt 

Omatúntsje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van jouw betaling 

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

– Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten van Omatúntsje 

– Om goederen en diensten bij je af te leveren 

– Omatúntsje analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

– Omatúntsje verwerkt ook persoonsgegevens als Omatúntsje hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Omatúntsje nodig heeft voor de belastingaangifte. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Omatúntsje verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

De website en/of dienst van Omatúntsje heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Omatúntsje kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Omatúntsje raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Omatúntsje zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Omatúntsje op via het contactformulier, zoals dat te vinden is op de website van Omatúntsje. Daarna worden de gegevens verwijderd. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Omatúntsje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Omatúntsje hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Nieuwsbriefabonnee tot je afmelding voor de nieuwsbrief 

Klant minimaal de wettelijke termijn van 7 jaar en vervolgens tot beëindiging van de klantrelatie 

Contactpersonen zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ik je gegevens gebruik 

Websitebezoekers zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ik je gegevens gebruik 

Gegevens google analytics maximaal 26 maanden 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Omatúntsje verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Omatúntsje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik 

Omatúntsje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Omatúntsje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Omatúntsje een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Omatúntsje van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Heb je vragen over persoonsgegevens die je niet zelf via internet kunt inzien en/of wijzigen? Stuur dan een mail via het contactformulier. Of per brief aan: 

Oma Túntsje 

Rijksstraatweg 135 

9254 DD Hurdegaryp 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan ik je vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Omatúntsje reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Omatúntsje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.